Choď na obsah Choď na menu
 


POPLATKY

 8129512-a-small-group-of-kids-walking-to-school-stock-photo-cartoon.jpg   

      ŠKOLNÉ

                                                                                                                                                           

Od 01.10.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2022 doplnok č. 3 mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, na základe ktorého sa upravujú poplatky v materskej škole:

ČLÁNOK 2 –  príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

· 15,00 € mesačne na jedno dieťa.

Školné sa platí šekom alebo na účet s uvedením variabilného symbolu v tvare mesiac/rok a konštantného symbolu 0558.

Číslo účtu materskej školy:

SK96 0200 0000 0020 0246 1854/0200 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ,

-  ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy

   doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

   a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

-   ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

-   ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

-  ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

303ca05115_85422301_o2.jpg

  

   STRAVNÉ

   

Stravná jednotka na jeden celý deň zahŕňajúca raňajky, obed a olovrant je 1,95 €:

- desiata: 0,45 €

-  obed: 1,10 €

-  olovrant: 0,35 €

-  réžia: 0,05 €

Deťom je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava a dostatok tekutín počas celého dňa. Strava sa platí šekom alebo úhradou na účet. Preplatok sa odpočíta ďalší nasledujúci mesiac.    

Číslo účtu školskej jedálne:

SK94 0200 0000 0017 8582 0053/0200

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.  

 

RODIČOVSKÝ FOND

 Na základe odsúhlasenia členov výboru rodičovského združenia (RZ) je príspevok do fondu RZ na školský rok 2023/24 - 20€.