Choď na obsah Choď na menu
 


POPLATKY

 8129512-a-small-group-of-kids-walking-to-school-stock-photo-cartoon.jpg   

      ŠKOLNÉ

                                                                                                                                                           

Podľa VZN mesta Snina č. 119/ 2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina určilo mesto Snina výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom Snina v sume 10,00 €.

Školné sa platí šekom alebo na účet s uvedením variabilného symbolu v tvare mesiac/rok a konštantného symbolu 0558.

Číslo účtu materskej školy:

SK96 0200 0000 0020 0246 1854/0200 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ,

-  ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy

   doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

   a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

-   ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

-   ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

-  ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

303ca05115_85422301_o2.jpg

  

   STRAVNÉ

   

Stravná jednotka na jeden celý deň zahŕňajúca raňajky, obed a olovrant je 1,50 €:

- desiata: 0,36 €

-  obed: 0,85 €

-  olovrant: 0,24 €

-  réžia: 0,05 €

Deťom je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava a dostatok tekutín počas celého dňa. Strava sa platí šekom alebo úhradou na účet. Preplatok sa odpočíta ďalší nasledujúci mesiac.    

Číslo účtu školskej jedálne:

SK94 0200 0000 0017 8582 0053/0200

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.  

 

RODIČOVSKÝ FOND

 Na základe odsúhlasenia členov výboru rodičovského združenia (RZ) sú príspevky do fondu RZ na školský rok 2020/21 takéto:

  • novoprijaté deti 15€ (rovnako ako v šk. roku 2019/20)
  • deti, ktoré navštevovali MŠ už v minulom školskom roku 10€

V dôsledku mimoriadnej pandemickej situácie /zatvorenie MŠ, neorganizovanie šk. akcií/ nebol fond RZ natoľko vyčerpaný, preto bol na tento školský rok navrhnutý menší príspevok.

 

VIANOČNÝ DARČEK - 2€