Choď na obsah Choď na menu
 


 derti.jpg

Zápis na školský rok 2021/22

prebieha v mesiaci máj 2021 

 

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Z dôvodu preventívnych opatrení spojených s pandémiou koronavírusu COVID-19 sa zápisy uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.
 3. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 4. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:
  1. osobne – v budove materskej školy v pracovných dňoch s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  2. zaslaním na e-mail: mscsa@belnet.sk
  3. zaslaním žiadosti poštou na adresu materskej školy.
 5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 6. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: bezgluténová (bezlepková), bezlaktózová predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

 

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnené údaje, potvrdenie

o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ,

ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.