Choď na obsah Choď na menu
 


Národné projekty

1. 9. 2023

 

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCIÍ DETÍ A ŽIAKOV

    Národný projekt je pokračovaním projektu: „Škola otvorená všetkým“ a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom finančnej podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych pedagógov.“ Trvanie projektu - od 1.9.2022 do 31.8.2024.

 

PROJEKT „POHYB JE NÁŠ KAMARÁT“

Nadácia Volskwagen Slovakia – poskytnutie grantu v hodnote 1 000.-€ na projekt „Pohyb je náš kamarát“ – rozvoj motorických schopností detí -  zakúpenie tunela na preliezanie v tvare hrocha na školský dvor.

nadacia-volkswagen-slovakia.jpg

 

PROJEKT „GESTO PRE MESTO“

Projekt Raiffaisen banky  - Gesto pre mesto „Rozvíjame každé dieťa“ – v hodnote 1 000.-€. Doplnenie miestnosti Snoezelen o nové senzorické pomôcky. V terapeutickej miestnosti ponúkame deťom multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje či upokojuje, prebúdza sa pozornosť a navodzuje pocit bezpečia.

 

 NÁRODNÝ PROJEKT ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM

    Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky,  didaktické a učebné pomôcky v sume 10 000€. Projekt trvá 3 školské roky – začal v roku 2016 a bude trvať do roku 2019.

 

INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA  NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY (MRK II)                                   

     Naša MŠ bola zapojená do národného projektu: "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" - európsky sociálny fond, operačný program - vzdelávanie. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky, dostali sme interaktívnu tabuľu, učebné a didaktické pomôcky v sume 13 000€. Projekt trvá 2 školské roky 2013/2014 a 2014/2015.

 

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

    Projekt pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" - európsky sociálny fond, skvalitnenie vybavenia škôl učebnými pomôckami (2013/20014). Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. Do MŠ bola dodaná digitálna technika - interaktívna tabuľa, projektor, softvér - v hodnote 1692,00€.

 

ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU 

REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     Národný projekt, v rámci projektu, ktorý sa konal v dvoch kolách sme dostali v prvom kole v roku 2013/2014 set digitálnej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, tlačiareň, notebook) v hodnote 2916,00€ a v druhom kole v roku 2014/2015 set v hodnote 2916,00€.

 

 PROJEKT ROP

    V roku 2009 prebehla v našej škole  komplexná rekonštrukcia vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Československej armády v Snine, spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu.

           

  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 199 124,35 €, z čoho nenávratný finančný príspevok EÚ bol vo výške 189 168,13 € (95 %) a príspevok mesta Snina 9 956,22 € (5 %).