Choď na obsah Choď na menu
 


Interné projekty

12. 3. 2021

Motýlia záhrada (celoslovenský)

Projekt predstavuje neopakovateľné zážitkové učenie pre deti,

ktoré počas živého experimentu zažijú to, čo inak poznajú iba

z kníh a obrázkov – reálne vývojové štádia motýľa. Pri experimente,

po vyliahnutí, motýle netrpia, deti ich deti niekoľko dní pozorujú,

kŕmia a potom ich vypustia do voľnej prírody.

 

Zdravý chrbátik (celoslovenský)

Projekt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice u detí.

V spolupráci s Občianskym združením za zdravší život

pravidelným cvičením na fit loptách.

 

Dajme spolu gól (celoslovenský)

Projekt v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom

v rámci  Grassroots programu - je zameraný na popularizáciu

futbalu u detí v materských školách

(pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). 

 

Dorotka a jej priatelia – výučba prvej pomoci pre deti (celoslovenský)

Projekt v spolupráci s SČK v Snine viesť deti,

aby vedeli dať prvú pomoc, aby ovládali tiesňové

volania, ako si ošetriť drobné poranenia

a základná prevencia proti vzniku chorôb.

 

Školské ovocie (celoslovenský)

Je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie

dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov

z ovocia a zeleniny do škôl. Do našej MŠ budeme v rámci

programu týždenne dostávať porciu ovocia

a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského;

- zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku;

- znížiť výskyt obezity u detí;

- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia         a zeleniny.

 

Európsky  týždeň športu (celoslovenský)

 Spoločné športové aktivity:

- podporiť myšlienku #BeActive aktívnym pohybom

- motivovať ľudí k aktivite a pohybu.    

- zvyšovanie športovej zdatnosti neprofesionálnych športovcov

 

Spájanie generácii

V rámci tohto projektu sa v materskej škole snažíme

o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší,

deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú

s tými najstaršími, seniormi z Domova pokojnej staroby

a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našom meste.

Deti navštevujú starčekov a starenky pravidelne počas roka.

Vždy si pripravia malé vystúpenie a vytvoria krásne malé diela

pre potešenie a obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať

rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci generácií,

podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou vzájomnej

tolerancie pomoci slabším.

 

Naše tradície

Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám

nášho na Slovensku.  Naším cieľom je u detí

aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry.

Pomocou celoročných aktivít zameraných na tematiku tradícií

si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo,

úzko späté s jednotlivými ročnými obdobiami.

Projekt realizujeme počas celého školského roka,

a to prostredníctvom edukačných aktivít v jednotlivých

triedach, či prostredníctvom spoločných škôlkarských akcií.

 

Putovná knižnica

Cieľom projektu je podporiť predčitateľskú gramotnosť,

viesť deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, ale i rodičov

k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi.

Deti si navzájom požičiavajú knihy donesené z domu.

V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy

vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj

do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia. 

 

Môj priateľ strom

Skrášlenie a sfunkčnenie a exteriéru MŠ výsadbou stromov,

kríkov a kvetov a vytvorenie vhodných podmienok

na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy.

Významným rozmerom projektu je edukačná činnosť s deťmi,

ktorej cieľom je naučiť deti prírodu poznať a chrániť.

Učia sa opísať rôzne druhy stromov, kríkov,

poznať rozdiely v listoch, plodoch, kôre stromu a pod.

 

Bezpečná škôlka

Zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu

v cestnej premávke, pripraviť ich na samostatný

pohyb v okolí ciest a na cestách samotných.

Zvýšiť ich povedomie o možných nebezpečných

situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý deň dostať

– edukačné aktivity v triedach.

 

Hravo – zdravo (Adamko, Evička)

Aktívne zapájať deti do aktivít a   programov,

ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý

životný štýl, realizovať aktivity a programy

na podporu prevencie obezity,

telesného a duševného zdravia.

 

Svetový deň mlieka v školách

Zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť

s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,

na zvýšenie povedomia detí so zameraním

na význam školského stravovania a jeho vplyvu

na zmenu stravovacích návykov.

 

Svetový deň vody

Cieľom je poukázať na to, aký význam má voda

pre život človeka, aký má zásadný vplyv na jeho

zdravie a ako je prepojená

so všetkými oblasťami života na Zemi.

 

Deň Zeme – tvoríme z odpadu

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie

ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov,

rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov,

na vytváranie správnych postojov   a správania detí 

k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním

a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych

problémov ochrany prírody a krajiny.

 

Z rozprávky do rozprávky

"Trieda baví triedu" - týždeň dramatizácie a divadelných aktivít.

Každá trieda sa predstaví s dramatizáciou jednej rozprávky

podľa svojho výberu. Dramaticky vyjadriť určitý námet,

svoju identitu, predstavy a fantáziu. Rozvíjať hravosť, tvorivosť a imagináciu.