Choď na obsah Choď na menu
 


Interné projekty

1. 9. 2023

Projekt EDUBEE - Včielky pre školy (celoslovenský)

Projekt predstavuje neopakovateľné zážitkové učenie pre deti,

ktoré počas živého experimentu zažijú to, čo inak poznajú iba

z kníh a obrázkov – reálne vývojové štádia včely. Včielky samotárky

sú samotárske včely, ktoré pomáhajú zlepšiť účinnosť opeľovania

a zvyšujú výnosnoť plodov lepšie ako včely medonosné. Deti si tak

zvyšujú povedomie o opeľovačoch, ich spôsobe života a ochrany.  

 

Zdravý chrbátik (celoslovenský)

Projekt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice u detí.

V spolupráci s Občianskym združením za zdravší život

pravidelným cvičením na fit loptách.

 

Dajme spolu gól (celoslovenský)

Projekt v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom

v rámci  Grassroots programu - je zameraný na popularizáciu

futbalu u detí v materských školách

(pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). 

 

Dorotka a jej priatelia – výučba prvej pomoci pre deti (celoslovenský)

Projekt v spolupráci s SČK v Snine viesť deti,

aby vedeli dať prvú pomoc, aby ovládali tiesňové

volania, ako si ošetriť drobné poranenia

a základná prevencia proti vzniku chorôb.

 

Školské ovocie (celoslovenský)

Je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie

dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov

z ovocia a zeleniny do škôl. Do našej MŠ budeme v rámci

programu týždenne dostávať porciu ovocia

a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského;

- zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku;

- znížiť výskyt obezity u detí;

- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia         a zeleniny.

 

Európsky  týždeň športu (celoslovenský)

 Spoločné športové aktivity:

- podporiť myšlienku #BeActive aktívnym pohybom

- motivovať ľudí k aktivite a pohybu.    

- zvyšovanie športovej zdatnosti neprofesionálnych športovcov

 

Spájanie generácii

V rámci tohto projektu sa v materskej škole snažíme

o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší,

deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú

s tými najstaršími, seniormi z Domova pokojnej staroby

a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našom meste.

Deti navštevujú starčekov a starenky pravidelne počas roka.

Vždy si pripravia malé vystúpenie a vytvoria krásne malé diela

pre potešenie a obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať

rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci generácií,

podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou vzájomnej

tolerancie pomoci slabším.

 

Naše tradície

Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám

nášho na Slovensku.  Naším cieľom je u detí

aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry.

Pomocou celoročných aktivít zameraných na tematiku tradícií

si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo,

úzko späté s jednotlivými ročnými obdobiami.

Projekt realizujeme počas celého školského roka,

a to prostredníctvom edukačných aktivít v jednotlivých

triedach, či prostredníctvom spoločných škôlkarských akcií.

 

Putovná knižnica

Cieľom projektu je podporiť predčitateľskú gramotnosť,

viesť deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, ale i rodičov

k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi.

Deti si navzájom požičiavajú knihy donesené z domu.

V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy

vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj

do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia. 

 

Môj priateľ strom

Skrášlenie a sfunkčnenie a exteriéru MŠ výsadbou stromov,

kríkov a kvetov a vytvorenie vhodných podmienok

na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy.

Významným rozmerom projektu je edukačná činnosť s deťmi,

ktorej cieľom je naučiť deti prírodu poznať a chrániť.

Učia sa opísať rôzne druhy stromov, kríkov,

poznať rozdiely v listoch, plodoch, kôre stromu a pod.

 

Bezpečná škôlka

Zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu

v cestnej premávke, pripraviť ich na samostatný

pohyb v okolí ciest a na cestách samotných.

Zvýšiť ich povedomie o možných nebezpečných

situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý deň dostať

– edukačné aktivity v triedach.

 

Hravo – zdravo (Adamko, Evička)

Aktívne zapájať deti do aktivít a   programov,

ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý

životný štýl, realizovať aktivity a programy

na podporu prevencie obezity,

telesného a duševného zdravia.

 

Svetový deň mlieka v školách

Zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť

s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,

na zvýšenie povedomia detí so zameraním

na význam školského stravovania a jeho vplyvu

na zmenu stravovacích návykov.

 

Svetový deň vody

Cieľom je poukázať na to, aký význam má voda

pre život človeka, aký má zásadný vplyv na jeho

zdravie a ako je prepojená

so všetkými oblasťami života na Zemi.

 

Deň Zeme – tvoríme z odpadu

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie

ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov,

rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov,

na vytváranie správnych postojov   a správania detí 

k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním

a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych

problémov ochrany prírody a krajiny.

 

Z rozprávky do rozprávky

"Trieda baví triedu" - týždeň dramatizácie a divadelných aktivít.

Každá trieda sa predstaví s dramatizáciou jednej rozprávky

podľa svojho výberu. Dramaticky vyjadriť určitý námet,

svoju identitu, predstavy a fantáziu. Rozvíjať hravosť, tvorivosť a imagináciu.