Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty

Interné výchovno-vzdelávacie projekty MŠ

 

Motýlia záhrada (celoslovenský)

     Projekt predstavuje neopakovateľné zážitkové učenie pre deti, ktoré počas živého experimentu

zažijú to, čo inak poznajú iba z kníh a obrázkov – reálne vývojové štádia motýľa. Pri experimente, po

vyliahnutí, motýle netrpia, deti ich deti niekoľko dní pozorujú, kŕmia a potom ich vypustia do voľnej prírody.

 

Zdravý chrbátik (celoslovenský)

    Projekt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice u detí. V spolupráci s Občianskym združením

za zdravší život pravidelným cvičením na fit loptách.

 

Dajme spolu gól (celoslovenský)

    Projekt v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom v rámci Grassroots programu - je zameraný

na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity

so zameraním na futbal). 

 

Dorotka a jej priatelia – výučba prvej pomoci pre deti (celoslovenský)

    Projekt v spolupráci s SČK v Snine viesť deti, aby vedeli dať prvú pomoc, aby ovládali tiesňové

volania, ako si ošetriť drobné poranenia a základná prevencia proti vzniku chorôb.

 

Školské ovocie (celoslovenský)

    Je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo

vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Do našej MŠ budeme v rámci programu týždenne

dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

Európsky  týždeň športu (celoslovenský)

    Spoločné športové aktivity:

- podporiť myšlienku #BeActive aktívnym pohybom

- motivovať ľudí k aktivite a pohybu.    

- zvyšovanie športovej zdatnosti neprofesionálnych športovcov

 

Spájanie generácii

    V rámci tohto projektu sa v materskej škole snažíme o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší,

deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú s tými najstaršími, seniormi z Domova pokojnej staroby

a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našom meste. Deti navštevujú starčekov a starenky

pravidelne počas roka. Vždy si pripravia malé vystúpenie a vytvoria krásne malé diela pre potešenie a

obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci

generácií, podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou vzájomnej tolerancie pomoci

slabším.

 

Naše tradície

    Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám nášho na Slovensku.  Naším cieľom je u detí

aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry. Pomocou celoročných aktivít zameraných

na tematiku tradícií si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo, úzko späté s jednotlivými

ročnými obdobiami. Projekt realizujeme počas celého školského roka, a to prostredníctvom

edukačných aktivít v jednotlivých triedach, či prostredníctvom spoločných škôlkarských akcií.

 

Putovná knižnica

     Cieľom projektu je podporiť predčitateľskú gramotnosť, viesť deti k pozitívnemu vzťahu

k čítaniu, ale i rodičov k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi. Deti si navzájom

požičiavajú knihy donesené z domu. V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy

vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia. 

 

Môj priateľ strom

    Skrášlenie a sfunkčnenie a exteriéru MŠ výsadbou stromov, kríkov a kvetov a vytvorenie vhodných

podmienok na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy. Významným rozmerom projektu

je edukačná činnosť s deťmi, ktorej cieľom je naučiť deti prírodu poznať a chrániť. Učia sa opísať

rôzne druhy stromov, kríkov, poznať rozdiely v listoch, plodoch, kôre stromu a pod.

 

Bezpečná škôlka

    Zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu v cestnej premávke, pripraviť ich na samostatný

pohyb v okolí ciest a na cestách samotných. Zvýšiť ich povedomie o možnýchnebezpečných

situáciách, do ktorých sa môžu takmer každýdeň dostať – edukačné aktivity v triedach

 

Hravo – zdravo (Adamko, Evička)

    Aktívne zapájať deti do aktivít a   programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý

životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného

zdravia.

 

Svetový deň mlieka v školách

    Zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,

na zvýšenie povedomia detí so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu

stravovacích návykov.

 

Svetový deň vody

    Cieľom je poukázať na to, aký význam má voda pre život človeka, aký má zásadný vplyv na jeho

zdravie a ako je prepojená so všetkými oblasťami života na Zemi

 

Deň Zeme – tvoríme z odpadu

    Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov,

na vytváranie správnych postojov   a správania detí  k životnému prostrediu, na prevenciu pred

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany

prírody   a krajiny.

 

Z rozprávky do rozprávky

    "Trieda baví triedu" - týždeň dramatizácie a divadelných aktivít. Každá trieda sa predstaví

s dramatizáciou jednej rozprávky podľa svojho výberu. Dramaticky vyjadriť určitý námet, svoju

identitu, predstavy a fantáziu. Rozvíjať hravosť, tvorivosť a imagináciu.

 

 

 

NÁRODNÉ PROJEKTY

1. POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCIÍ DETÍ A ŽIAKOV

    Národný projekt je pokračovaním projektu: „Škola otvorená všetkým“ a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom finančnej podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych pedagógov.“ Trvanie projektu - od 1.9.2019 do 31.8.2021.

 

2. NÁRODNÝ PROJEKT ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM

    Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky,  didaktické a učebné pomôcky v sume 10 000€. Projekt trvá 3 školské roky – začal v roku 2016 a bude trvať do roku 2019.

 

3. INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA  NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY (MRK II)                                   

loga.jpg

     Naša MŠ bola zapojená do národného projektu: "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" - európsky sociálny fond, operačný program - vzdelávanie. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky, dostali sme interaktívnu tabuľu, učebné a didaktické pomôcky v sume 13 000€. Projekt trvá 2 školské roky 2013/2014 a 2014/2015.

 

4. AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

    Projekt pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" - európsky sociálny fond, skvalitnenie vybavenia škôl učebnými pomôckami (2013/20014). Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. Do MŠ bola dodaná digitálna technika - interaktívna tabuľa, projektor, softvér - v hodnote 1692,00€.

 

5. ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU 

   REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     Národný projekt, v rámci projektu, ktorý sa konal v dvoch kolách sme dostali v prvom kole v roku 2013/2014 set digitálnej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, tlačiareň, notebook) v hodnote 2916,00€ a v druhom kole v roku 2014/2015 set v hodnote 2916,00€.

 

6. PROJEKT ROP

    V roku 2009 prebehla v našej škole  komplexná rekonštrukcia vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Československej armády v Snine, spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu.

Obrázok            Obrázok

  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 199 124,35 €, z čoho nenávratný finančný príspevok EÚ bol vo výške 189 168,13 € (95 %) a príspevok mesta Snina 9 956,22 € (5 %).