Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty

Interné výchovno-vzdelávacie projekty MŠ

 

Motýlia záhrada (celoslovenský)

Projekt predstavuje neopakovateľné zážitkové učenie pre deti,

ktoré počas živého experimentu zažijú to, čo inak poznajú iba

z kníh a obrázkov – reálne vývojové štádia motýľa.

Pri experimente, po vyliahnutí, motýle netrpia, deti ich deti niekoľko

dní pozorujú, kŕmia a potom ich vypustia do voľnej prírody.

 

Zdravý chrbátik (celoslovenský)

Projekt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice u detí.

V spolupráci s Občianskym združením za zdravší život

pravidelným cvičením na fit loptách.

 

Dajme spolu gól (celoslovenský)

Projekt v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom

v rámci  Grassroots programu - je zameraný na popularizáciu

futbalu u detí v materských školách

(pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). 

 

Dorotka a jej priatelia – výučba prvej pomoci pre deti (celoslovenský)

Projekt v spolupráci s SČK v Snine viesť deti,

aby vedeli dať prvú pomoc, aby ovládali tiesňové

volania, ako si ošetriť drobné poranenia

a základná prevencia proti vzniku chorôb.

 

Školské ovocie (celoslovenský)

Je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie

dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov

z ovocia a zeleniny do škôl.

Do našej MŠ budeme v rámci programu týždenne

dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy

pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

Európsky  týždeň športu (celoslovenský)

    Spoločné športové aktivity:

- podporiť myšlienku #BeActive aktívnym pohybom

- motivovať ľudí k aktivite a pohybu.    

- zvyšovanie športovej zdatnosti neprofesionálnych športovcov

 

Spájanie generácii

V rámci tohto projektu sa v materskej škole snažíme

o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší,

deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú

s tými najstaršími, seniormi z Domova pokojnej staroby

a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našom meste.

Deti navštevujú starčekov a starenky pravidelne počas roka.

Vždy si pripravia malé vystúpenie a vytvoria krásne malé diela

pre potešenie a obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať

rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci generácií,

podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou

vzájomnej tolerancie pomoci slabším.

 

Naše tradície

Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám

nášho na Slovensku.  Naším cieľom je u detí

aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry.

Pomocou celoročných aktivít zameraných na tematiku tradícií

si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo,

úzko späté s jednotlivými ročnými obdobiami.

Projekt realizujeme počas celého školského roka,

a to prostredníctvom edukačných aktivít v jednotlivých

triedach, či prostredníctvom spoločných škôlkarských akcií.

 

Putovná knižnica

     Cieľom projektu je podporiť predčitateľskú gramotnosť,

viesť deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, ale i rodičov

k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi.

Deti si navzájom požičiavajú knihy donesené z domu.

V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy

vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj

do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia. 

 

Môj priateľ strom

Skrášlenie a sfunkčnenie a exteriéru MŠ výsadbou stromov,

kríkov a kvetov a vytvorenie vhodných podmienok

na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy.

Významným rozmerom projektu je edukačná činnosť s deťmi,

ktorej cieľom je naučiť deti prírodu poznať a chrániť.

Učia sa opísať rôzne druhy stromov, kríkov,

poznať rozdiely v listoch, plodoch, kôre stromu a pod.

 

Bezpečná škôlka

Zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu

v cestnej premávke, pripraviť ich na samostatný

pohyb v okolí ciest a na cestách samotných.

Zvýšiť ich povedomie o možných nebezpečných

situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý deň dostať

– edukačné aktivity v triedach.

 

Hravo – zdravo (Adamko, Evička)

Aktívne zapájať deti do aktivít a   programov,

ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý

životný štýl, realizovať aktivity a programy

na podporu prevencie obezity,

telesného a duševného zdravia.

 

Svetový deň mlieka v školách

Zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť

s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,

na zvýšenie povedomia detí so zameraním

na význam školského stravovania a jeho vplyvu

na zmenu stravovacích návykov.

 

Svetový deň vody

Cieľom je poukázať na to, aký význam má voda

pre život človeka, aký má zásadný vplyv na jeho

zdravie a ako je prepojená

so všetkými oblasťami života na Zemi.

 

Deň Zeme – tvoríme z odpadu

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie

ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov,

rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov,

na vytváranie správnych postojov   

a správania detí  k životnému prostrediu,

na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním

životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany

prírody   a krajiny.

 

Z rozprávky do rozprávky

"Trieda baví triedu" - týždeň dramatizácie a divadelných aktivít.

Každá trieda sa predstaví s dramatizáciou jednej rozprávky

podľa svojho výberu. Dramaticky vyjadriť určitý námet,

svojuidentitu, predstavy a fantáziu.

Rozvíjať hravosť, tvorivosť a imagináciu.

 

 

NÁRODNÉ PROJEKTY

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCIÍ DETÍ A ŽIAKOV

    Národný projekt je pokračovaním projektu: „Škola otvorená všetkým“ a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom finančnej podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych pedagógov.“ Trvanie projektu - od 1.9.2019 do 31.8.2021.

 

NÁRODNÝ PROJEKT ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM

    Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky,  didaktické a učebné pomôcky v sume 10 000€. Projekt trvá 3 školské roky – začal v roku 2016 a bude trvať do roku 2019.

 

 INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA  NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY (MRK II)                                   

loga.jpg

     Naša MŠ bola zapojená do národného projektu: "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" - európsky sociálny fond, operačný program - vzdelávanie. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme mohli zamestnať 2 pedagogické asistentky, dostali sme interaktívnu tabuľu, učebné a didaktické pomôcky v sume 13 000€. Projekt trvá 2 školské roky 2013/2014 a 2014/2015.

 

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

    Projekt pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" - európsky sociálny fond, skvalitnenie vybavenia škôl učebnými pomôckami (2013/20014). Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. Do MŠ bola dodaná digitálna technika - interaktívna tabuľa, projektor, softvér - v hodnote 1692,00€.

 

ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU

REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     Národný projekt, v rámci projektu, ktorý sa konal v dvoch kolách sme dostali v prvom kole v roku 2013/2014 set digitálnej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, tlačiareň, notebook) v hodnote 2916,00€ a v druhom kole v roku 2014/2015 set v hodnote 2916,00€.

 

PROJEKT ROP

    V roku 2009 prebehla v našej škole  komplexná rekonštrukcia vďaka projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Československej armády v Snine, spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu.

Obrázok            Obrázok

  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 199 124,35 €, z čoho nenávratný finančný príspevok EÚ bol vo výške 189 168,13 € (95 %) a príspevok mesta Snina 9 956,22 € (5 %).

 

POHYB JE NÁŠ KAMARÁT

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA – poskytnutie grantu v hodnote 1 000.-€ na projekt „Pohyb je náš kamarát“ – rozvoj motorických schopností detí -  zakúpenie tunela na preliezanie v tvare hrocha na školský dvor.

unnamed.jpg

 

 

GESTO PRE MESTO "Rozvíjame každé dieťa"

Projekt Raiffaisen banky  - Gesto pre mesto „Rozvíjame každé dieťa“ – v hodnote 1 000.-€. Doplnenie miestnosti Snoezelen o nové senzorické pomôcky. V terapeutickej miestnosti ponúkame deťom multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje či upokojuje, prebúdza sa pozornosť a navodzuje pocit bezpečia.