Choď na obsah Choď na menu
 


POPLATKY V MATERSKEJ ŠKOLE

 

ŠKOLNÉ

     Podľa VZN mesta Snina č. 119/ 2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina určilo mesto Snina výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom Snina v sume 10,00 €.

    Školné sa platí šekom alebo na účet s uvedením variabilného symbolu v tvare mesiac/rok a konštantného symbolu 0558.

 

 

Číslo účtu materskej školy:

SK96 0200 0000 0020 0246 1854/0200 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ,

ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy

   doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

   a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

-   ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

-   ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

-  ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

STRAVNÉ

     Stravná jednotka na jeden celý deň zahŕňajúca raňajky, obed a olovrant je 1,50 €:

- desiata – 0,36 €

-  obed – 0,85 €

-  olovrant – 0,24 €

-  réžia – 0,05 €

     Deťom je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava a dostatok tekutín počas celého dňa. Strava sa platí šekom alebo úhradou na účet. Preplatok sa odpočíta ďalší nasledujúci mesiac.    

Číslo účtu školskej jedálne:

SK94 0200 0000 0017 8582 0053/0200

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.  

 

RODIČOVSKÝ FOND

 Rodičovský fond na školský rok 2019/2020 odsúhlasili rodičia na rodičovskom združení vo výške 15€.

 

VIANOČNÝ DARČEK

2€