Choď na obsah Choď na menu
 


POKYNY A USMERNENIA K FUNGOVANIU MŠ POČAS COVID-19

Nové usmernenie k fungovaniu škôl

 

Riaditeľstvo MŠ Československej armády 1590, Snina

vydáva Dodatok k pokynom upravujúcim podmienky  MŠ

na obdobie školského roka 2020/2021 platný od 14. 10. 2020

1. V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej  škole z dôvodu

- podozrenia na ochorenie COVID19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ,  infektológom alebo všeobecným lekárom)

- ochorenia na COVID19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

2. Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní (rodičia, zamestnanci, iní návštevníci) povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Rúško nosia aj v exteriéri materskej školy. Nakoľko ide o odporúčanie a nie povinnosť, deti nosia rúško na základe rozhodnutia zákonného zástupcu.

 

3. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do 3 rokov, deti s mentálnym  alebo sluchovým postihnutím.

 

4. Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky  v prírode.

 

5. Krúžky v materskej škole sa zatiaľ nerealizujú.

 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie

v súvislosti s ochorením Covid-19

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať: organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou: rodičovské združenia; zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.; všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné). Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

  

Riaditeľstvo MŠ Československej armády 1590 v Snine vydáva nasledujúce pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 platné od 16. 09. 2020:

1.Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

2.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú tomuto dokumentu nadradené. Ak je potrebné, zriaďovateľ MŠ konzultuje s miestne príslušným RÚVZ organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

Dokument je koncipovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani dieťa či zamestnanec alebo v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID – 19. Dieťa či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt a po nariadení ÚVZ SR.

Zelená fáza

Prevádzka materskej školy vrátane ranného filtra

 1. Prevádzka materskej školy je v bežnom režime. tzn. v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod. pre všetky deti prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie v materskej škole.
 2. Ranný nástup dieťaťa do materskej školy je od 6.00 do 8.00 hod. Odchod detí z materskej školy je možný v čase od 11.30 do 12.00 hod. a od 14.30 do 16.00 hod.
 3. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 4. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a zákonných zástupcov. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy.
 5. Materská škola na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využíva distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za podmienok uvedených v ods. d).
 6. Materská škola má vyčlenený priestor pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa počas dňa vyskytnú príznaky ochorenia COVID – 19, prípadne iného prenosného ochorenia, v riaditeľni. Ak je v tejto miestnosti umiestnené dieťa s príznakmi ochorenia COVID – 19 alebo iného prenosného ochorenia, po opustení miestnosti dieťaťom bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
 7. Ráno pri vstupe dieťaťa so zákonným zástupcom je zriadený ranný filter, ktorým musia prejsť všetky deti a všetky sprevádzajúce osoby. Ranný filter sa vykonáva pri vchode do budovy a pozostáva z merania teploty dieťaťu a tiež z dezinfekcie rúk. Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st. C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37 – 37,5 st. C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak sa táto situácia opakuje, po 5 minútach je zrealizované ďalšie meranie. Ak aj vtedy bude telesná teplota viac ako 37,2 st. C, nebude dieťaťu umožnené zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu a sprevádzajúca osoba nebude môcť vstúpiť ďalej do budovy.
 8. Dieťa, ktoré počas dňa prejavuje príznaky ochorenia COVID – 19 alebo iného prenosného ochorenia a tiež z dôvodu zvýšenej teploty, si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené v izolačnej miestnosti. Materská škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne.
 9. Ak nastane situácia podľa bodu e) a f), v daný deň dieťa odchádza do domáceho prostredia bez odoslania na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.  Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID – 19 ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň do materskej školy, kde sa opäť podrobí rannému filtru.
 10. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 11. Ak dieťa nepríde do materskej školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.

Ak dieťa nepríde do materskej školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

Iné príznaky ochorenia dýchacích ciest znamenajú:

 • začervenané, zapálené oči s výtokom,
 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom,
 • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha),
 • bolesť z uší, oslabený sluch,
 • suchý dusivý kašeľ alebo vlhký produktívny kašeľ.

Pri uvedených príznakoch nebude dieťa do materskej školy v daný deň prijaté. Pri zistení týchto príznakov počas dňa sa postupuje podľa bodu f).

 • Ak sa v materskej škole nachádza súrodenecká dvojica a jedno z detí neprejde ranným filtrom, resp. počas dňa bude izolované, vyššie popísané usmernenia sa vzťahujú len na dotknuté dieťa. 
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 u detí alebo zamestnancov, riaditeľ rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, v časti Oranžová fáza.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú. Pitný režim je zabezpečený prostredníctvom zabezpečenia vody a pohárov zo strany materskej školy.
 1. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 1. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri materskej školy i mimo nej.
 2. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 3. Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Dbá sa na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 4. Sú zabezpečené ucelené kolektívy detí v triedach a rušia sa triedy, v ktorých dochádza ku kontaktu detí z druhej triedy („zberné“ triedy)
 5. Vytvorené triedy sa nebudú meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Riaditeľka môže zvážiť, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
 6. Pedagogickí zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a aktuálnych možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 7. Telesná výchova a zdravotné cvičenie sa do 30. 09. 2020 realizuje len v exteriéri.
 8. Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom.
 9. Pedagogickí zamestnanci a nepedagogický zamestnanec zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami.
 10. Výmena posteľnej bielizne sa realizuje 1x do týždňa bežným spôsobom bez ohľadu na to, koľko krát v ňom dieťa odpočívalo.
 11. Hromadné a spoločné podujatia sa nebudú organizovať do odvolania. Jednotlivé aktivity budú individuálne a prísne prehodnocované riaditeľkou materskej školy.

Stravovanie v materskej škole

 1. Stravovanie (obed) v jedálni materskej školy je zabezpečené tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali. To zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy. Stravu vydáva len personál jedálne spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 2. Individuálne stravovanie sa riadi pokynmi vedúcej školskej jedálne.

Zamestnanci materskej školy

 1. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom.
 2. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 3. Pedagogickí zamestnanci - učitelia nosia rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Až do odvolania rúška nosia povinne.
 4. Pedagogickí zamestnanci – pedagogickí asistent a školský špeciálny pedagóg musia mať rúško alebo ochranný štít do odvolania,
 5. Pedagogickí zamestnanci zabezpečia nasadenie rúška deťom mimo priestorov vlastnej triedy, pokiaľ nastáva stretnutie oboch tried.
 6. Všetci zamestnanci zabezpečujú počas dňa časté a intenzívne priame vetranie.
 7. Nepedagogický zamestnanec je povinný najmenej dvakrát denne (do 30. 09. 2020 minimálne 3x denne) a podľa potreby aj opakovane dezinfikovať priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umývarne, ako aj hrové prvky v exteriéri. Osobitnú pozornosť venuje dezinfikovaniu šatňových a vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. Ostatné priestory dezinfikuje najmenej raz denne.

Zákonný zástupca, resp. sprevádzajúca osoba

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 2. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 3. Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 4. Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy pri vstupe do triedy.
 5. Dieťa môže v priestoroch materskej školy sprevádzať len 1 osoba, ktorá sa v priestoroch materskej školy zdržuje len na nevyhnutný čas.
 6. V priestoroch šatne sa môže zdržiavať max. 5 sprevádzajúcich osôb s deťmi. Počet osôb ráno koriguje osoba vykonávajúca raný filter pri vstupe do budovy. Poobede tento stav sú povinní korigovať sprevádzajúce osoby samé s dodržiavaním dostatočných odstupov.
 7. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 8. Pri vstupe do budovy sú všetci (aj deti) povinní vykonať dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vstupe do budovy.
 9. Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 10. Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Predmety a hračky z domu sa nesmú ukladať ani do skriniek dieťaťa.
 11. Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do skrinky dieťaťa.
 12. Sprevádzajúca osoba zabezpečí, aby si dieťa ráno pred vstupom do triedy umylo dôkladne ruky mydlom a usušilo papierovým uterákom pod jeho dohľadom.
 13. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa

Podozrivé dieťa nenavštevuje materskú školu a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

 • negatívny, zákonný zástupca informuje materskú školu, resp. riaditeľku, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • pozitívny, zákonný zástupca informuje materskú školu, resp. riaditeľku. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
 • V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo zamestnancom školy

Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

Oranžová fáza

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na prípadnú červenú fázu.

V prípade potvrdeného dieťaťa

 1. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného dieťaťa, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného dieťaťa a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Dieťa ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 2. Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho dieťaťa, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca

 1. Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 2. Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.